Hanes y Gymdeithas

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1961, ac felly braint arbennig oedd dathlu ein hanner canmlwyddiant yn 2011 gyda dros chwe deg o aelodau ffyddlon a rhaglen ddifyr ac amrywiol. Yn nechrau'r Gymdeithas 'roedd llawer o Gymry ieuanc yn dod i'r ardal i weithio, ond bellach mae'r mewnlifiad hwn wedi dod i ben. Serch hynny, mae delweddau y cant a hanner o bobl a ffurfiodd y Gymdeithas, yn dal yn allweddol;

''hyrwyddo a chefnogi ein diwylliant, ein iaith a'n cenedl a'r petha' sy'n ein uno fel Cymry"

Dros y blynyddoedd mae'r Gymdeithas wedi cynnal eisteddfodau, llwyfanu dramau, ymddangos ar "Halen y Ddaear" a rhaglenni eraill, mwynhau partion canu a chydadrodd a chydweithio gyda Cymry Lerpwl a Chaer. Heddiw rydym yn diolch am yr hyn a gafwyd; am hanner canrif o gymdeithasu a'n gilydd fel Cymry mewn tref Saesnig; am ryw ynys o Gymreictod lle y cawn arddel ein diwylliant ac ymfalchio yn y ffaith mai Cymry ydym. Daliwn i edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Gofynnwyd ar ein chwarter canrif "A fydd yma gymdeithas yn y flwyddyn 2000?". Testun balchder yw ein bod "yma o hyd" ac yn dal i groesawu gwynebau newydd, yn llenwi rhaglen ddifyr mewn cymdeithas gref a bywiog. Rydym yn cyfarfod bob yn ail nos Lun yng nghapel Seion, Laird St., Birkenhead i wrando ar ddarlithoedd gan amryw o Gymry amlwg, i fwynhau cerddoriaeth, i rannu profiadau, atgofion a theithiau ac i gael hwyl a sgwrs - y cyfan yn yr iaith Gymraeg. Mae croeso i bawb - dysgwyr yn arbennig. Apeliwn at y nifer fawr o Gymry yng Nghilgwri a'r gylch sydd heb wybod amdanom. Cysylltwch ag Iola. Cewch groeso twymgalon, a noson ddifyr.